Foreningens vedtægter og hjemmesidepolitik

Nr. Lyngby Borgerforening/Vedtægter mm.

Vedtægter for Nr. Lyngby Borgerforening.

§ 1. Navn.


Foreningens navn er Nr. Lyngby Borgerforening.

Foreningen er hjemmehørende i Hjørring Kommune.


§2. Formål.


Foreningens formål er at styrke det lokale sammenhold,

og varetage egnens interesser.


§3. Medlemmer.


Som medlem kan optages enhver, som har interesse for,

samt tilknytning til Lyngby.

Ved foreningens møder og generalforsamling har hver fremmødte husstand med betalt kontingent højest 2 stemmer.

Der anvendes simpelt flertal.

Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen for det kommende år.

Såfremt et medlem efter 2 rykkere stadig ikke har betalt kontingent, ekskluderes medlemmet.


§4. Bestyrelsen.


Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer, som på skift vælges for 2 år.

Formanden samt mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer skal være fastboende i Lyngby.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden eller mindst 2 medlemmer.

Der føres forhandlingsprotokol over bestyrelsesmøderne.


§5. Regnskab.


Regnskabsåret følger kalenderåret.

Regnskabet revideres af 2 revisorer, som vælges af generalforsamlingen på skift for 2 år.


§6. Generalforsamling.


Foreningen afholder hvert år generalforsamling i April måned.

Der indkaldes med mindst 2 ugers varsel.


Dagsordenen skal indeholde følgende punkter :

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Regnskab og budget.

4. Indkomne forslag.

5. Valg af :

    Formand og bestyrelsesmedlemmer

    Bestyrelsessuppleanter

    Revisor og revisorsuppleant

    Repræsentant til Landsbyrådet.

    Festudvalg og øvrige udvalg.

6. Kontingentfastsættelse

7. Aktiviteter i det kommende år.

8. Eventuelt. 


Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen

skal være indleveret til formanden senest 1 uge før generalforsamlingen. 


De af generalforsamlingen valgte udvalg, udpeger selv en udvalgsformand, som indkalder til udvalgsmøder, og 

refererer til bestyrelsen.


§7. Ekstraordinær generalforsamling.


Der afholdes ekstraordinær generalforsamling, når bestyrelsen finder anledning hertil, eller når mindst 1/4

af medlemmerne indsender skriftlig begæring herom, vedlagt forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen.


§8. Vedtægtsændringer.


Vedtægtsændringer kræver, at de er fremsendt til medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for ændringerne.


§9. Foreningens opløsning.


Foreningen kan opløses, hvis der på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger fremsættes ønske herom, og mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.


Der træffes samtidig beslutning om afvikling af foreningens engagementer og formue.


§10. Tegningsret


Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og kasseren.


Ved taget på generalforsamlingen den : 18.8.2020
Nr. Lyngby Borgerforenings hjemmeside politik.

Nr. Lyngby borgerforenings hjemmeside har til formål, at varetage foreningens interesser og arrangementer, områdets historie og udvikling og vi lægger gerne billeder ind som dokumentation.

Da vi for første gang i foreningens historie, har fået en hjemmeside redaktør, som ikke er medlem af bestyrelsen, har vi i bestyrelsen ønsket, at udforme en politik for hjemmesiden.

Vi er bevidste om at mange turister, det offentlige, medlemmer af foreningen m.m. bruger vores hjemmeside. Derfor er vi bevidste om, at alle interesser skal varetages. Det er tænkt sådan, at vores hjemmeside politik kan udbygges, i takt med at nye problemstillinger opstår. Det er deslige tænkt sådan, at det ikke er hjemmeside redaktøren, der tager stilling til, om noget er relevant og noget eventuelt ikke er relevant for siden.

Vi har valgt at oprette en ny side som hedder ” Andre spændende arrangementer og aktiviteter, som ikke kræver medlemskab af foreningen”. Dette er tiltænkt de arrangementer som ikke er i foreningens/festudvalgets regi. Eksempler på disse kunne være: spis -sammen, cykelture, tur til Nordkraft, Besøg Kajholm skov m.m.

Her kan man lægge indbydelser til kommende arrangementer ind, men vi ønsker ikke at bruge siden til f.eks ”køb, salg, bytte” m.m.

Billeder fra disse arrangementer bør begrænses, da vi ikke har ubegrænset plads.
Tegnet af Søren Bangsø