Referater fra Generalforsamlinger

Generalforsamling 2017-18.

Generalforsamling i Nr. Lyngby Borgerforening 2017/18


Torsdag den 5. april 2018 med følgende dagsorden:


 1. Valg af dirigent, Søren Bangsø blev valgt og konstanterede, at generalforsamlingen er lovligt varslet.

Jonna Lindstrøm blev valgt som referent.


 1. FORMANDENS BERETNING


Omfatter perioden fra sidste generelforsamling indtil i dag og er ikke i kronologisk orden, men opdelt efter aktiviteter.

ARRANGEMENTER


Generalforsamlingen den 5. april 2017 havde et flot fremmøde med næsten 40 deltagere, nok mest fordi der var stemning for at bevare vor nedkørsel.

Affaldsindsamlingen den 23. april var med kun 10 deltagere, da vejret var koldt og blæsende. Der var heller ikke meget affald. Foreslås flyttet til maj.

Set. Hansfesten den 23. juni blev afviklet i dårligt vejr og derfor med færre deltagere end sædvanligt. Mange var mødt frem til formødet, hvor opgaverne blev fordelt.

Den gamle By i Aarhus blev besøgt den 23. september. Det var en fin bustur med 29 deltagere. Frokost hos Street-Food.

Der var petanqueturnering i august, fællesspisning Møllen i juli og fællesspisning med gule ærter hos Jytte i februar.

Formanden for festudvalget vil efter beretningen fortælle om afviklingen af Set. Hansfesten, høstfesten og .Julebanko.

PROJEKTER


Hjemmeside og Facebook virker fint med mange besøgende.


Kystsikring


De 8 grundejere i Nr . Lyngby by har indgået en kontrakt med GroundPlug om biologisk kystsikring fra nedkørslen til kirkegårdsdiget og betaler selv herfor. Der er søgt tilladelse hos kommunen og Kystdirektoratet.

Der vil på Grundejerforeningens generalforsamling blive stillet forslag om et tilskud til sandfodring for at bevare Nordstranden og nedsætte kystnedbrydningen nord for nedkørslen.

Borgerforeningen vil ikke foretage sig yderligere i projektet.


Nedkørslen


Søren og jeg har holdt møde med Thomas Lomholt fra Hjørring Kommune med overrækkelse af de mange indkomne protester mod sløjfning af nedkørslen. Den 11. september holdt kommunen det lovede borgermøde med stor lokal opbakning. Der blev præsenteret 6 mulige løsninger og udfaldet blev en bevaring af nedkørslen, foreløbig i den nuværende f or m .

Nr. Lyngby-søerne


Projektet blev startet i Borgerforeningen, men er nu gjort til et selvstændigt projekt uden for Borgerforeningen. Søren vil give en orientering.

Klokkestablen


Vi har af Landsbyforum fået 9.500 og 17.500 kr. til henholdsvis flytning og renovering. Vore medlemmer har ydet en stor indsats med papirarbejdet, flytning, nyt stråtag, forstærkning og maling.

Til indvielsen den 3. november var vi 120 deltagere i stiv kuling. Godt at vi kunne komme ind på Møllen til øl og pølser efter indvielsen.

Grundejerforeningen vil bekoste opsætning af 3 projektører, så vi også kan nyde klokkestablen i den mørke tid.

Landsbypedel


I samarbejde med 4 omliggende landsbyer har vi ansøgt om en

landsbypedel, men har endnu ikke fået nogen.


Oplevelsescenter/Geocenter


Det er et projekt med 3-4 års sigt. Det kommer til at ligge mellem Fishermans Rest og kirkegårdsdiget og er indeholdt i Kommuneplan 2016.

Grunden har vi fået foræret af Ejerforeningen Lyngby Mølle.


Der skal oprettes en fond og søges om midler til opførelsen. Når vi er så langt vil også det blive til et selvstændigt projekt uden for Borger­ foreningen.

Sti projektet


Gennem vort område går 4 nationale og et regionalt stiprojekt. De går nord/syd uden nogen sammenhæng. Vor intention er at forbinde stierne og gøre opmærksom på lokale seværdigheder samt skabe overnatnings­ muligheder for vandrere og cyklister.

I den forbindelse har vi ansøgt om 55.600 kr. af kommunens matchnings­ midler fortrinsvis til to sheltere, multtoilet og bålplads i østre ende af pileengen.

Der er allerede indhentet byggetilladelse og landzonetilladelse.


Beretning fra udvalgene: Solnedgangspladsen

Ebbe fortalte, at der er blevet fjernet ukrudt og pudset mur.


Festudvalget


Birgith fortalte, at der var ca. 200 deltagere til Set. Hans i dårligt vejr. Til høstfeste Møllen var der 46 deltagere og til julebanko Møllen 32 deltagere.

Landsbyrådet


Hans Jørgen fortalte om godt samarbejde mellem landsbyerne og at vi årligt kan søge om op til 20.000 kr. til vedligeholdelse. Vi har senest fået   penge til petanquebanen og renovering og flytning af klokkestablen. Formandens beretning blev godkendt.

 1. Regnskab og budget ved Birthe.


Regnskabet vedlagt som bilag.

For at se det fulde regnskab

henvendelse : helmer142@live.dk


Det fine regnskab med et overskud på 1.407 kr. blev godkendt.


 1. Indkomne forslag ingen


 1. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer m.v.


Hans Jørgen Krogh genopstiller ikke som formand og der blev ikke valgt nogen ny formand, så det er op til bestyrelsen at konstituere sig måske uden formand.

Søren Bangsø og Jette Davids blev valgt til bestyrelsen. Helmer Nielsen blev valgt som bestyrelsessuppleant Jonna Lindstrøm og Mogens Dohn blev valgt som revisorer Gitte Zinkernagel blev valgt som revisorsuppleant

Hans Jørgen Krogh og Tove Sejersen blev valgt til Landsbyrådet


Birgith Dahl, Gitte og Ebbe Zinkernagel og Tove Sejersen blev valgt til festudvalget

Ole Toft, Henning Kristensen, Mogens Dohn og Ebbe Zinkernagel blev valgt til solnedgangspladsudvalget

Hans Jørgen Krogh, Ole Toft, Søren Bangsø og Peter Ingemannn Andersen blev valgt til Stiudvalget

 1. Kontingentfastsættelse


Kontingentet for 2019 blev fastsat til 100 pr. pr. husstand.


 1. Aktiviteter for det kommende år 

 2. Maj        Affaldsindsamling

 3. Juni       Sct.Hansfest

 4. August   Sommerfest eller spisning hos Fischermanns Rest

 5. September  Petanqueturnering og Høstfest

 6. Oktober  Indvielse af shelterplads

 7. November  julebanko

 8. Februar  Spis sammen med gule ærter

 9. April Generalforsamling

 10. Forslag til andre arrangementer modtages gerne af

 11. bestyrelsen
 12. Festudvalget


  Birgith fortalte, at der var ca. 200 deltagere til Set. Hans i dårligt vejr. Til høstfeste Møllen var der 46 deltagere og til julebanko Møllen 32 deltagere.
Referat fra Generalforsamling 2015/16

Generalforsamling 2016

Generalforsamling i Nr.Lyngby Borgerforening
Onsdag den : 6. April 2016.
I "Skummesalen" i Vittrup.
med følgende dagsorden :
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab og budget
4. Indkomne forslag
5. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsessuppleanter, revisor, og revisor suppleant.
Repræsentant til til Landsbyrådet
festudvalg, og øvrige udvalg.
6. Kontigentfastsættelse
7. Aktiviteter for det kommende år
8. Eventuelt
Søren Bangsø valgtes til dirigent.

                              Formandens beretning
-følger funktionsåret
- første gang med vedtægtsændringerne fra generalforsamlingen 2015
Direkte formandsvalg. Stemmeret til ikke herboende medlemmer!
Udvalgene vælger selv sine formaæd, som aflægger beretning.
faste arrangementer afholdes af festudvalget, det er spisning før generalforsamlingen, Sct. Hansfest, høstfest og julebanko.
Udvalgsformanden Ulla aflægger beretning herom.
Øvrige arrangementer varetages fortrinsvis af bestyrelsen.

Aktiviteter april 2015 til April 2016
Affaldsindsamling den 19 April fra "Firkanten" med morgenkaffe, rundstykker og bjesk!
33 års jubilæumsfest den 29. Maj på "Hotel Kirkedal" i Lønstrup, med 63 deltagere, herimellem stifterne af foreninigen i 1982!
Musik af Lars Jacobsens Trio.
Per Raunsmed udnævnt til æresmedlem, Billeder efterlyses!
Fællesspisning på "Restaurant Møllen"i August, og hos Per og Jytte i I Februar (Helmers gule ærter)også hos Per og Jytte, og i Marts stod Mette og Vita for arangementet, også hos Jytte og Per.
Petanquebanen (På Firkanten) påbegyndt, der er gravet ud og påfyldt stabilgrus, overskyden jord placeres som vold mod vest, færdiggøres i April.
Tilskud fra Landsbyforum på op til 15.000 Kr.
"Firkanten på Trekanten" tilskud fra landsbyforum på 3.000 Kr.
"Skummesalen" blev valgt, da vort lån af "Lyngby Lejrskole" ophørte i Maj 2015, senere solgt for 860.000 Kr.
Kystvejen er ikke sikker! Grundejerforeningen har foreslået eb cykelsti, men er blevet afvist.

Aktiviteter fortsat
Vision 2020 blev afholdt den 19 Maj i Hundelev for landsbyerne i den gamle Løkken-Vrå kommune med SWOT analyse for hver landsby.
Fælles hjemmeside planlægges med præsentation og aktiviteter for hver landsby, heri mulighed for koordinering af datoer.
Hjertestarteren har vi ikke kunnet finde tilskud til.
"Gl.Klitgård Camping"har tilbudt at komme med deres hjertestarter, hvis der er behov., se mere under fanebladet "hjertestarter"
Paraglideevent planlægges af kommunen i samarbejde med DHPU.
Vi har foreslået "Strandfogedgården"som paraglider-center og udvidelse af lokalplanen tildette område.
Kystnedbrydningen var oppe på et møde i December mellem lokale grundejere, kommunen, og Kystinspektoratet.
Udgift til kystsikring på 25 års sigt er 39,6 mio. Kr.
Hverken kommunen, grundejerforeningen eller kystinspektoratet, ønskede at bidrage økonomisk, så projektet er ikke gennemførligt, nok heller ikke i en mindre udgave.
Facebook er det mest brugte sociale medie. Søren Og Tove har lavet en meget fin præsentation af Nr.Lyngby se den På: Facebook.com/noerrelyngby.

Vores hjemmeside NR-Lyngby.dk administreres af Helmer, og har mange besøg.Her findes alt om Nr.Lyngby og om vores tidligere og kommende arangementer.
Formandens beretning blev vedtaget!

Beretning fra udvalgene:

Festudvalget ved Ulla.
Generalforsamling 8.April 2015 i "Lyngby Lejrskole"26 deltagere. Sct. Hansfest 23 Juni på på staranden, med stor tilslutning, Høstfest 11. September i "Skummesalen" med 40 deltagere.  Julebanko den 25 November i "Skummesalen med 31 deltagere.

Solnedgangspladsen ved Henning.
Pladsen er renholdt, hegnet er flyttet,Pladsen renoveres inden sommer, reparation af muren skal gøres rigtig, og laves hvert år.
Nødnøglen til toilettet placeres under taget, pæren i tårnet udskiftes.
Tårnet trænger til maling, midler søges i Landsbyrådet ved Hans Jørgen.
Tilskud sidste år 3.000 kr. til vedligehold af "Firkanten" og 15.000 Kr. til etablering af petanquebane.
Opbakning til Landsbyrådet fortsættes som formøde til Landsbyforum møder.

Stiudvalget ved : Hans Jørgen.
Oprindelig plan med budget på 25.000 Kr. til pæle og orienterings-og oplysningstavler samt brochurer er forladt. Nu arbejdes med folder af a4 format foldet 2 gange, visende de planlagte 3 stier.
Kommunen søges om tilskud. Budget under 3.000 Kr.
Udvalgenes beretning vedtaget.


3. Regnskab og budget ved Birthe
blev vedtaget, iflg.bilag
4. Indkomne forslag.  Ingen
7. Punktet blev fremrykket, så det kom før valg.

Lyngby Borgerforening - Regnskab 01.01.2015 - 31.12.2015

Realiseret Budget

2015 2014 2016 Indtægter: Kontingent indeværende år 6.500 6.000 6,900 Kontingent tidligere år O 100 Kontingent forudbetalt 200 Tilskud Hjørring Kommune 3,500 3.500 3.500 Tilskud Hjørring Kommune, Firkanten på Trekanten 12.500 3,000 Udlejning telte m.v. 200 Omsætning jubilæumsfest 6.000 Omsaetning Sct. Hansfest 5.282 4.583 5.500 Omsætning Høstfest 6.280 6.140 6,200 Omsaetning Julebanko 1.396 1.687 1.500 Renteindtægter 74 84 60 Tilskud Hjørring Kommune, petanquebane 14.000 Tilskud Hjørring Kommune, stiprojekt 2.500

Indtægter, i alt 29.032 34,994 43,160

Udgifter: Diverse indkøb -1,150 -1,000 Dekort vedr. reklamation på telt 800 Materialer Firkanten på Trekanten -11,967 –3,000 Maling til Solnedgangspladsen –721 -500 Vores anden af reparation af Klokkestablen -1.875 Jubilæumsfest –21,336 Generalforsamling –452 –285 SCt. HansfeSt –3.255 –3.789 –4,500 HØstfest –8.587 -7.129 -8.000 Julebanko –664 -1.016 -700 Mødeudgifter –186 -1.057 -500 Repræsentation, gaver –300 –792 -500 Hjemmeside -1.037 –988 -1.100 Kontingent Skummesalen –500 -500 Kontorudgifter / bankgebyrer –997 –3 -500 Etablering af petanquebane incl. indvielse -14.000 Stiprojekt folder -2.500

Udgifter, i alt –37.314 –29.972 –37.300

Årets resultat –8.282 5.022 5,860

Egenkapital primo 57.503 52.481 49,221 årets resultat -8.282 5,022 5,860

Egenkapital ultimo 49.221 57.503 55,081

Yderligere oplysninger (- = underskud):

Resultat Generalforsamling, netto -452 -285 Resultat Jubilæumsfest, netto -15.336 O Resultat Sct. Hansfest, netto 2.027 794 1,000 Resultat Høstfest, netto –2.307 –989 -1,800 Resultat Julebanko, netto 732 671 800

Regnskab er revideret ved afstemning af bankbeholdning til kontoudtog og stikprøvevis

kontrol til bilag i resultatopgørensen, Lyngby den 15.03.2016Petanquebanen indvies den 20. maj kl. 16 af landsformanden for Petanqueunionen, som også giver instruktion. Konkurrence mellem bestyrelsen og festudvalget og derpå pølser og øl/vand.

Naturmøde i Hirtshals 26. - 28. maj arrangeret af kommunen. Mere herom på hjemmesiden.

Sct. Hansfest den 23. juni på stranden med båltale af pastor emeritus Karsten Erbst.

Høstfest i Skummesalen den 7. september med spisning og underholdning.

Julebanko i Skummesalen den 1. december med gløgg og debleskiver samt fine præmier.

Petanqueturnering afholdes i juli/august. Nærmere udsendes. Vildmoseudflugt god ide samt evt. udflugt til Thy Nationalpark med

besøg på Slettestrand og Thorup strand 

og den "Gamle by i Aarhus"


Kontingentfastsættelse

Kontingentet for 100 kr. pr. husstand.
5. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer m.v.

Hans Jørgen Krogh valgt som formand

Per Raunsmed valgt som bestyrelsesmedlem

Søren Bangsø valgt som 1. bestyrelsessuppleant

Norma Mikkelsen valgt som 2. bestyrelsessuppleant

Mogens Dohn og Mette Andersen valgt som revisorer

John Thomsen valgt som revisorsuppleant

Hans Jørgen Krogh og Ole Toft valgt til Landsbyrådet

Ulla Dommerby, Lene Krogh, Birgit Dahl og Tove Sejersen valgt til

festudvalget

Henning Kristensen, Ole Toft. Ole Faurhøj og Mogens Dohn valgt til

Solnedgangspladsudvalget

Hans Jørgen Krogh, Ole Toft og Peter Ingemann Andersen valgt til stiudvalget

Generalforsamlingen sluttede med tak fra dirigenten for god ro og orden.


Referent Jonna Dohn Referat fra  generalforsamling i Lyngby Borgerforening Onsdag den 08. April 2015 kl. 18.00 i Lyngby Lejrskole

 

 

 

1. Valg af dirigent:
Søren Bangsø vælges til dirigent, og han konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.2. Formanden aflægger beretning:
Siden Generalforsamlingen sidste år har der været en del arrangementer, som følger:

 

1.    Affaldsindsamling den 4. Maj, som startede med kaffe kl. 10

 

2.    Lille-vildmoseudflugt den 28. Maj med 28 deltagere og spisning hos Birgith & Keld i Kongerslev.

 

3.    Lyngby kirke 100 års jubilæum den 22. Juni med fest-gudtjeneste og efterfølgende spisning i sognegården.

 

4.    Sct. Hansfest på syd-stranden den 23. Juni, med stor tilslutning og fint vejr. 

 

5.     Besøg på  mælke produktionsgård den 30. Juni, med mange deltagere.

 

6.    Indvielse af Firkanten på Trekanten den 9. Juli med stor deltagelse. Der vil i løbet af 2015 blive etableret en 6x15 m petanque bane på området.

 

7.    Aftengudstjeneste på solnedgangspladsen den 20. Juli med 127 deltagere

 

8.    Høstfest i September med deltagelse af 42 personer (max.)

 

9.    Bjeskaften den 1. Oktober med bjeskentusiast Peter Mortensen

 

10. Jule-banko den 26. November med deltagelse af 27 personer

 

11.Der har i årets løbet været 3 spise-sammen arrangementer

 

 

Der er blevet foretaget en midlertidig reparation af klokkestablen på Gl. kirkegård. En acceptabel løsning som har kostet foreningen 1875 kr.

 

Bestyrelsen arbejder videre med at få en Hjertestarter til området, og en god placering vil være huset på "Solnedgangspladsen", hvor der er varme og lys. Omkostninger til Hjertestarter incl. uddannelse vil blive ca. kr. 16.000, som nu forsøges delvis finansieret. 

   Grundejerforeningen med 700 medlemmer bliver spurgt.

 

Hjemmesiden med Helmer som redaktør er flot, og har haft mange besøgende.

 

Kommunen arbejder på en ny lokalplan for området mellem Lyngby-mølle og solnedgangspladsen. Bestyrelsen har i den forbindelse foreslået at udvide området til også at omfatte "Strandfogedgården" med et område for et paraglider center.

 

Det er glædeligt at Lyngby-møllen og købmanden er genåbnet.

 

Foreningens aftale med kommunen omkring brug af lejrskolen er blevet opsagt med virkning fra den 29. Maj, da den skal nedlægges og sælges. 

Det betyder at foreningen skal finde et nyt tilholdssted. Bestyrelsen har set på flere muligheder og hælder pt. mest til tilbuddet fra "Skummesalen" i Vittrup, hvor foreningen tilbydes fri brug af lokalerne mm. til et årligt kontingent på 500 kr. Bestyrelsen arbejder videre med mulighederne.

 

Fra formanden var der stor ros til alle udvalgene som supplerede med følgende:

Festudvalget (Jonna) som allerede nævnt har der været afholdt Sct. Hansfest, Høstfest, og Julehygge, alle med god deltagelse samt 3 fælles spisninger hos Per og Jytte Raunsmed, hvor der kan huses op til 37 personer.

 

Udvalg"Solnedgangspladsen"(Henning) glaspuster området er tilbageleveret til ejeren, og hegnet flyttet, samt fliser rengjort mm. Molok ved pladsen skal flyttes, og Hjørring kommune arbejder på sagen med at finde en egnet plads i forhold til strand gæster da skraldestativer på stranden fjernes.( I skrivende stund, er dette sket, Helmer's anm.)

 

Stiudvalget (Hans Jørgen), der arbejdes på en udbygning og sammenkobling af stisystemet med bedre afmærkning samt herunder en cykel/gang-rute, opsætning af pæle og oversigts tavle med beskrivelse af seværdigheder.

 

Landbyrådet (Hans Jørgen & Ole Toft), det vil sammen med grundejerforeningen blive undersøgt om der skal søges midler til en landsbypedel som forestår forskellige opgaver i områder, herunder placering af stiafmærkning og informations tavler.

 


3. Fremlæggelse af regnskabet ved Hans Jørgen:

Regnskabet for 2014, udviser et resultat på Kr. 5.022, med en ultimo egenkapital på Kr. 57.503. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. Der blev informeret at der er 60 medlemmer, og at der er kommet 3 nye i årets løb

 

 

4. Indkomne forslag :

Fra bestyrelsen er der kommet forslag om vedtægtsændringer, i alt 9 forslag blev fremlagt og gennemgået. Alle forslag blev godkendt med stort stemme­flertal.

 


5. Valg af Bestyrelsesmedlemmer:
Genvalg af Bodil Sørensen, Birthe Faurhøj og Tove Sejersen i stedet for Birgit Nilsson.

Valg af to suppleanter.
Genvalg til Norma Mikkelsen og Mona Bangsø.

Valg af Revisor.
Genvalg til Mona Bangsø og John Thomsen er suppleant.

 

 

6. Fastsættelse af kontingent for 2016:

Kontingentet bibeholdes på kr 100/ år, pr. husstand.

 

 

7. Aktiviteter for det kommende år:

Jubilæumsfest 33 år afholdes på "Kirkedal" ved Lønstrup den 29. Maj kl 18:00.

Pris per deltager er fastsat til 100 kr. hvor foreningen yder godt 100 kr.!! per deltager til mad og underholdning. Søren vil undersøge mulighed for at stifterne af foreningen tilbage i 1982 deltager.

 

Affaldsindsamling den 18. April. Dagen startes med rundstykker og kaffe på firkanten.

 

Sct. Hansaften på stranden den 23. Juni

 

Høstfest den 11. September og bankospil den 25. November.

 


8. Valg til udvalg og repræsentant til Landbyråd :
Valg af Festudvalg.
Birgit Dahl, Lene Krogh, Ulla Dommerby og Bodil Sørensen fra foreningen. Der suppleres op efter behov.

Solnedgangspladsen.
Henning Kristensen, Jørgen Sørensen, Ole Faurhøj og Ole Toft, er valgt.

Stiudvalg.
Hans Jørgen Krogh, Ole Toft, Peter Ingeman Andersen, er valgt.

Landsbyrådet.

Hans Jørgen Krogh og Ole Toft.9. Eventuelt:
Jytte Raunsmed informerede at der vil blive afholdt sogneudflugt den 12. Maj.

 

 


Søren Bangsø takkede de fremmødte for god ro og orden.

 

 

 

For referatet: Poul Kodal Sørensen

Generalforsamling 2013/2014

Generalforsamling 2013

 

Referat fra  generalforsamling i Lyngby Borgerforening onsdag den 09. april 2014 kl. 18.00 i Lyngby Lejrskole

1. Valg af dirigent:
Søren Bangsø vælges til dirigent, og han konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

2. Formanden aflægger beretning:
Køb eller leje af jord til Petanque bane har vist sig at være bureaukratisk op af bakken og projektet er nu droppet.

 

På ”Trekanten” opstilles der i løbet af foråret borde og bænke som fastgøres samt der er plan om grill og petanque bane, alt sammen med støtte fra landsbyforum. Grundejerforeningen står for at slå græsset.

 

I forbindelse med kirkens 100 års jubilæum lanceres en ”Lyngby Vin”.

 

Borgerforeningen støtter op omkring en videreførsel af købmandsforretning i Nr. Lyngby og der arbejdes på en løsning.

 

Der arbejdes på en sangaften med sange på vendelbomål i løbet af 2014.

 

Overtagelse eller køb af Lyngby lejerskole synes ikke at være en for foreningen sund løsning.

 

Hjulpet Svend på bedste vis og efter møde med kommunen er påbud overfor Fishermans-rest blevet trukket tilbage og Svend kan på midlertidig spiritus bevilling drive sin beværtning den kommende sommer.

 

Der er noteret god erfaring med fritids-net, kan anbefales.

 

Fra formanden var der stor ros til alle udvalgene. Stiudvalget arbejder på en pjece. Solnedgangspladsen havde stor succes med aftengudstjeneste og det gentages i 2015.

 

Foreningens hjemmeside fungerer fint.

 

Fremover vil de enkelte udvalg selv fremlægge beretning.

Udvalgene opfordres til at vælge en formand, det vil lette kommunikationen og styrke ansvarligheden.

Formandes beretning blev godkendt uden bemærkninger.


3. Kasseren forelægger regnskabet:

Regnskabet for 2013 udviser et resultat på Kr. 4.472 med en ultimo egenkapital på Kr. 52.481. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. Der bleve informeret at der er 58 medlemmer og at der er kommet 7 nye i årets løb.

 

4. Indkomne forslag:

Fra Helmer Nielsen – nedlæggelse af festudvalget grundet manglende opbakning, meget arbejde og bestyrelsen dikterer alligevel hvad der skal ske. Forslag fra Vita gående på at formanden eller et medlem fra bestyrelsen indtræder i festudvalget.

 

Fra Helmer Nielsen - foreningens fremtid og virke, og hvad vi kan gøre for at få et generationsskifte. Et forslag som har resulteret i udveksling af mails og en livlig debat med mange gode indslag. Et fint forslag som Norma udtrykte det, men der er nok ikke så meget at gøre ved det og så i øvrigt glæde os over at vi har en god forening.


5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Genvalg af Hans Jørgen Krogh og Per Raunsmed.

5a. Valg af to suppleanter.
Genvalg til Norma Mikkelsen og Mona Bangsø.

5b. Valg af revisor.
Genvalg til Mogens Dohn og John Thomsen er suppleant.

 

6. Fastsættelse af kontingent for 2014:

Kontingentet bibeholdes på kr 100/ år

 

7. Aktiviteter for det kommende år:

Fremadrettet leje af Lyngby lejrskole aftales med kommunen

Affaldsindsamling : 4 maj med start hos "Købmanden"kl. 10:00 (kaffe).

Sct. Hans. 23 Juni
Høstfest den. 12 september
Julehygge : 26 Nov.

Generalforsamling: April 2015

Der forventes at der laves en bjæsk aften i oktober måned. Herom senere.

Tur til Mette’s søn’s landbrug formentlig i juni eller juli.

 

Herudover fortalte Hans jørgen om de mange aktiviteter der vil finde sted i forbindelse med Nr. Lyngby kirkes 100 års jubilæum den 22 juni. 

8. Valg til udvalg og repræsentant til Landbyråd:
Valg af festudvalg.
Jonna Dohn, Lene Krogh, Ulla Dommerby og Bodil Sørensen fra foreningen. Der suppleres op efter behov.

Solnedgangspladsen.
Jørgen Sørensen, Henning Kristensen, Ole Faurhøj og Ole Toft, er valgt.

Stiudvalg.
Hans Jørgen Krogh, Ole Toft, og Helmer Nielsen er valgt.

Landsbyrådet.

Hans Jørgen Krogh og Ole Toft.

9. Eventuelt:
Fra Jonna Lindstrøm – Oprydning ved købmanden.

 

Fra Norma Mikkelsen – Mindre antal sange ved forenings sammenkomst. Forslag 2 og ikke 6 sange.

 

Fra Norma Mikkelsen – Der skal skabes bedre akustik i lejerskolens lokale ved opsætning af støjabsoberende plader i loftet.

 

Hans Jørgen – klokkestablen renoveres i første omgang for kr. 1.250 og senerhen kan der komme en total renovering på tale (Vandværket, Grundejerforeningen og Ejerforeningen på Hotellet betaler ligeledes kr. 1.250 hver)

 

Norma Mikkelsen – ros til stiudvalget

 

Fra Helmer Nielsen – nye informations tavler om områdetSøren Bangsø takkede de fremmødte for god ro og orden.


For referatet: Poul Kodal Sørensen

 

 


Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012

Refereat fra generalforsamling i Lyngby Borgerforening onsdag den 10. april 2013 kl. 18.00 i Lyngby Lejrskole

1. Valg af dirigent:

Søren Bangsø vælges til ordstyrer, og han konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. 2. Formanden aflægger beretning: Der blev informeret om hjemmesidepolitikken, herunder begrænsniger i upload af billeder. Hjemmeside redaktør kan kontaktes med forslag og opdateringer.

Det bliver ikke til noget med "Trekanten". Hans Jørgen informered om at ansøgningen til Hjørring Kommune om dispensation fra lokalplanen, for Trekanten, til opførelse af grillhytte m.m. fik afslag. Grunden til afslaget skal nok ses i lyset af at 5 grundejere omkring området og grundejerforeningen var negativ. Det blev ligeledes informeret at ansøgningen om tilskud til byggeriet fik afslag fra Realdania bl.a. med baggrund i, at der var indkommet rigtig mange ansøgninger.

Ordningen med gratis spisebilleter til høstfesten for førstegangs-fremmødte, stopper!

Der er blevet indkøbt et nyt telt på 72 m2. Pris 7.400 plus moms som er doneret af Landbyrådet.

Alle udvalg er i god gænge.

Formandes beretning blev godkendt uden bemærkninger.

3. Kasseren forelægger regnskabet:

Der blev informeret om, at der er 51 medlemmer, og at der er kommet 5 nye i årets løb. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

4. Indkomne forslag

:

Fra Henning Kristensen – indkøb af et mindre jord-område fra Strandfogedgården (ny ejer). Området kan så i tilknytning til solnedgangspladsen danne bedre rammer for aktiviteter med borde og bænke. Alternativ forslag om leje fremfor køb blev diskuteret og det blev vedtaget at der skal arbejdes videre med at leje området for en 10 års periode.

Fra Jonna Lindstrøm – festudvalget lægges over til bestyrelsen. Efter diskution blev det besluttet at udvide festudvalget.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Genvalg af Birgit Nilsson, Bodil Sørensen og Birthe Faurhøj. 5a. Valg af to suppleanter.

Genvalg til Norma Mikkelsen og Mona Bangsø. 5b. Valg af 1 revisor. Genvalg til Mona Bangsø og John Thomsen er suppleant.

6. Fastsættelse af kontingent for 2014:

Kontingentet bibeholdes på kr 100/ år

7. Aktiviteter for det kommende år:

Fremadrettet leje af Lyngby lejrskole aftales med kommunen

Affaldsindsamling : 21 April.start hos "Købmanden"kl. 10:00 (kaffe). Sct. Hans. 23 Juni Høstfest den. 13 september Julehygge : 27 Nov.

8. Valg til udvalg og repræsentant til Landsbyråd : Valg af festudvalg. Jonna Lindstrøm, Mette Andersen, Ulla Dommeby og Helmer Nielsen er valgt. Der suppleres op efter behov.- Solnedgangspladsen. Jørgen Sørensen, Henning Kristensen, Ole Faurhøj og Ole Toft, er valgt. Stiudvalg. Jørgen Sørensen, Ole Toft, og Helmer Nielsen er genvalgt. Landsbyrådet. Ole Toft er genvalgt og Hans Jørgen Krogh er suppleant. 9. Eventuelt: Der er blevet arbejdet med forslag om at opsætte en hjertestarter i Nr. Lyngby området. Per Raunsmed har tilbudt at den kan opsættes hos dem. Der arbejdes vidre med forslaget.

Bestyrelsen har fremsendt et spørgeskema, med forslag til udvidede aktiviteter i foreningen. Der vil blive arbejdet videre med de indkomne tilkendegivelser.

Arne Davids fremlagde forslag om golf aktivitet sammen med Løkken golfklub. Der var 5-6 interessetilkendegivelse. Der startes ud med en GOLFDAG den 1. maj.

Vedtægt ændringer til § 3 omkring stemmeret ønskes ændret til fastboende i en 10 km radius fra Nr. Lyngby. Det belv besluttet at bestyrelsen arbejder vidre med forslaget.

Foldere med information om borgerfoeninger er under udabejdelse og vil blive tryked i ca. 100 stk., til omdeling og placering hos købmanden.

Søren Bangsø takkede de fremmødte og god ro og orden.

For referatet: Poul Kodal Sørensen

Generalforsamling 2011

Referat fra generalforsamling i  Lyngby Borgerforening den : 11 April 2012.i Lyngby Lejrskole.

1. Valg af dirigent.
Søren Bangsø vælges til ordstyrer, og han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

2. Formanden aflægger beretning.
Foreningen har fået ny hjemmeside redaktør, Helmer overtager jobbet, og vil opdatere siden .

Foreningens gamle grill er kasseret,vi har søgt Landsbyrådet om penge til en ny. pengene er blevet bevilget, og der er købt en grill på 1,5m.

Fremover sendes diverse informationer og invitationer til medlemmerne pr. Email. medlemmer uden mailadr. vil få informationerne i postkassen som tidligere.

Af praktiske grunde fastlægges kontingentet for to år på denne generalforsamling. fremover vil det blive fastlagt som sædvanlig for et år ad gangen.

Birthe Faurhøj er valgt til kasserer ,og er blevet sat ind i arbejdsgangen af John.

Ingen udvalg har noget at berette.

Der har været god opbakning til vore arrangementer.
tak til Vita og John for borddækning og udsmykning i forbindelse med arangementer. Formanden efterlyser flere ideer og initiativer.

Trekanten.
Nørresundby Boligforening ejer arealet, som vi tidligere har fået lov at anvende. Der diskuteres forskellige muligheder for aktiviteter på området.
Det vedtages, at bestyrelsen skal kontakte ejerne af arealet igen, før vi planlægger at anvende det.

Foreningen har fået en invitation fra Family Farm. Vikan efter nærmere aftale at besøge farmen
gratis
og deltage i de forskellige aktiviteter på stedet.
Formandens beretning blev godkendt.

3. Kasseren forelægger regnskabet.
Regnskabet blev godkendt, kontigentet uændret de næste to år !

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Per Raunsmed og Hans Jørgen Krogh er valgt.

4a. Valg af to suppleanter.
Genvalg til : Norma Mikkelsen og Mona Bangsø.

5. Valg af revisor.
Mona Bangsø er valgt. John Thomsen er suppleant.

Valg af festudvalg.
Jonna Dohn, Birgit Nilson, og Helmer Nielsen er valgt.

Solnedgangspladsen.
Jørgen Sørensen, Henning Kristensen, og Ole Toft, er valgt.

Stiudvalg.
Jørgen Sørensen, Ole Toft, og Helmer Nielsen er valgt.

Landsbyrådet. Ole Toft , er genvalgt.

Trafikudvalget nedlægges.

6. Aktiviteter for det kommende år.
Cykeltur hver Mandag kl. 19. fra "Købmanden"
Affaldsindsamling : 25 April.start hos "Købmanden"kl. 1830.
Spis sammen den : 9 Maj
Sogneudflugt til Vodskov og Lindholm Høje den :7 Juni
Koncert i Lyngby kirke med Mikael K. 14 Juni.
Sct. Hans. 23 Juni
Høstfest den. 14 september
Lokalhistorisk udstilling hos Per og Jytte 20 Okt.

Julehygge : 28 Nov.
Generalforsamling 2013, 10 april.

Norma tager kontakt til Peter Have med henblik på at arrangere en tur til " Kajholm" plantage. Der planlægges også en fælles tur til "Nordkraft" Begge arrangementer meddeles på vores sms tjeneste.

 Foreningens medlemmer har mulighed for at købe billetter til Hjørring Revyen til 285 Kr.

7. Eventuelt.
Der blev stillet forslag om, at bestyrelsesmedlemmer skal være repræsenteret i alle udvalg, det blev forkastet.Der står stadig rester af trykudlignigsrør på stranden. Teknisk udvalg fra kommunen ser på sagen, og graver dem op ved lejlighed.
Man kan ringe til Rune, for opsamling af knogle rester i forbindelse med skred på stranden.
Vi diskuterede status på klokkestablen, som trænger til reparation, menighedsrådet arbejder med sagen.

Søren Bangsø takkede de 30 fremmødte , for god ro og orden.
For Lyngby Borgerforening : Norma Mikkelsen.
Referat 2011

Referat fra generalforsamlingen onsdag d. 13. april 2011

 

1.        Lotte valgt som dirigent. Genrealforsamlingen er lovligt indvarslet. Indkomne forslag indkommet til bestyrelsen i rette tid.

2.        Borgerforeningen har fået 19.500,- kr. til solnedgangspladsen. Æstetisk har brug for hjælp til vedligehold af pladsen.

Vestermark har fået tilladelse til at flytte Kronholmsstien mod at etablere den et andet sted. Det har han gjort.

Opsætning af reb på stien ved skrænten af sikkerhedshensyn. Ole Toft står fortsat for stierne via grundejerforeningen.

Henning har fået et tilbud på flytning af soluret. Der stemmes senere for placering af soluret én gang for alle.

Lotte orienterer om systematiseret nabohjælp vha. sms-system og mærkater til vinduer ( www.naboor.dk )

Formandens beretning blev godkendt.

3.        John fremlagde årsregnskabet, som blev godkendt. Kontingentet er uændret for næste år.

4.        Bestyrelsesmedlemmer: Bodil Sørensen er genvalgt, Birgit Nilsson er genvalgt, Lotte Gorm ønsker ikke genvalg. Birthe Faurhøj er valgt.

4a.  Revisorer: Mona Bangsø genvalgt og Mogens Dohn er nyvalgt.  

5.        Suppleanter: Norma Mikkelsen og Mona Bangsø er genvalgt

Festudvalg: Vita Thomsen ønskede ikke genvalg. Birgit Nilsson og Mette Andersen er genvalgt. Jonna Dohn er valgt.

Æstetisk udvalg: Genvalg til Henning Kristensen, Jørgen Sørensen og Ole Toft.

Stiudvalg: Genvalg til Helmer Nielsen, Ole Toft og Jørgen sørensen.

Trafikudvalg: Genvalg til Henning Kristensen og Rune Nilsson

Landsbyforum: Norma Mikkelsen ønskede ikke genvalg. Ole Toft er valgt.

6.        Der er afholdt de traditionelle Sankt Hans, høstfest og julehygge med stor deltagelse. 

7.        Kommunen har ingen penge til vejchikaner, men Nr. Lyngby er skrevet på en venteliste til senere bevilling.

8.        Affaldsindsamling onsdag d. 27. april kl. 18.30; mødested ved købmanden.

Byvandring d. 20. august.

Cykelture hver tirsdag eller onsdag kl. 19; mødested ved købmanden.

Koncert med Maria Koppel.

Alle aktiviteter annonceres på hjemmesiden.

9.        Birthe og Ole Faurhøj stiller forslag om flytning af soluret én gang for alle. Afstemningsresultat: 16 ja, 1 blank, 5 nej. Konklusion: soluret flyttes tilbage på pladsen. Æstetisk udvalg sørger for flytning og bestemmer placering.

Jonna og Mogens Dohn foreslår fællesspisning én gang om måneden. Jonna tager initiativ til ”første spisning”. Festudvalget er behjælpelig. Hold øje med hjemmesiden.

10.    Forurening fra sommerhusbyggeri på Helledievej blev diskuteret. Ole Mikkelsen tager billeder, orienterer bestyrelse og miljøkontrol.

Tur til Nordkraft d. 30. april. Se hjemmesiden.

 

 

For referatet

Lotte Gorm Rasmussen

Referat 2010

Generalforsamling i Lyngby Borgerforening den 14/4 2010
jf. dagsorden.

 

1. Valg af dirigent:

Helmer Nielsen valgtes til dirigent.

 

2. Formanden aflægger beretning:

Formanden Birgit Nilsson bød velkommen og orienterede om årets gang. Der havde ikke været så mange aktiviteter i år. Hun fortalte at der var modtaget en del udklip, artikler mv. fra Tove og Jens Jakob Sejersen. Disse var overdraget til lokalhistorisk arkiv, hvor de fremover kan ses.

Hun efterlyste ideer til aktiviteter på Solnedgangspladsen og mente at der skulle igangsættes en vedligeholdelse mht. fejning mv.

Norma er indtrådt i Landsbyrådet, hvortil hun var suppleant efter Rune Kristensen.

Formandens beretning blev taget til efterretning.

 

3. Kassereren forelægger regnskabet:

John Thomsen fremlagde regnskabet. Overskud på den almindelige drift på kr. 6672,67og efter ekstraordinære udgifter endte det med et underskud på 3351,58.

Egenkapitalen udgør pr. 31/ 12 2009 kr. 31674,64, som er indestående i Nordjyske Bank.

 

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er John Thomsen og Per Raunsmed.

Begge modtog genvalg. (2år)

 

5. Valg af suppleanter og valg af udvalg.

Norma Mikkelsen og Mona Bang modtog genvalg som suppleanter.

 

Valg til udvalg er for 1 år ad gangen. Udvalgene indkaldes af bestyrelsen med henblik på at lave retningsliner for arbejdet.

 

Festudvalg: Genvalg af Mette Andersen og Vita Thomsen og udvalget består således nu af Birgit Nilsson samt Mette Andersen og Vita Thomsen.

 

Udvalg omkring Solnedgangspladsen: Henning Kristensen, Ole Toft og Jørgen Sørensen.

 

Stiudvalg: Genvalg til Ole Toft og Jørgen Sørensen. Helmer Nielsen blev valgt i stedet for Rune Kristensen.

Der var på mødet ros til Ole Toft for hans arbejde med stierne.

 

Trafikudvalg: Rune Nilsson og Henning Kristensen modtog genvalg.

 

Landsbyforum: Norma Mikkelsen efterfølger Rune Kristensen.

 

6. Festudvalget orienterer om ”årets gang”.

Vita Thomsen orienterede om arrangementerne Sct. Hans, Høstfest samt Julehygge. Omkring julehyggearrangementet var der for få mennesker sidste år, diskuterede om dette arrangement skulle fastholdes. Enedes om at gøre det igen i år med tilmelding på.

 

 

 

7. Trafikudvalget.

Henning Kristensen ønskede opbakning til at arbejde for at få trafikdæmpende foranstaltninger. Fik bekræftelse herpå ved generalforsamlingen.

 

8. Aktiviteter for det kommende år.

Arrangementerne for det kommende år vil være:

Høstfest den 10/9 2010.

Julefest

Sct. Hans

Generalforsamling 13/4 2011

30/10 2010 Arrangement i Lokalhistorisk arkiv hos Per Raunsmed.

 

9. Eventuelt.

Jytte Raunsmed fortalte om arrangementer i kirken, bl.a. Pia Raug og udflugt til Anne Just´s have og besøg i sognegården i Saltum.

 

Affaldsindsamling søndag den 18/4 med start hos købmanden.

 

Lars Ole Wiese kom med forslag omkring køb af større skulptur til Solnedgangspladsen, evt. ved at søge pengemidler fra fonde.

 

Henning Kristensen søgte frivillige til at sætte tættesten omkring Solnedgangspladsen hvis det kunne vedtages af generalforsamlingen. Ville lave en pæn afgrænsning. Dette vil bestyrelsen tage op sammen med udvalget snarest. Jf. punkt 5.

 

Jørgen Bondesen efterlyste bedre og bredere stier. ”Den endeløse sti” = del af EU projekt.

 

Dirigenten afsluttede mødet.

 

 

For referatet

Mona Bangsø

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat 2009

Generalforsamling i Lyngby Borgerforening

Tirsdag d. 28. april 2009

 

 

Referat:

25 fremmødte

 

1.    Valg af dirigent

Helmer Nielsen

 

2.    Formændene aflægger beretning

Dejligt med så mange fremmødte – og den gode mad!

Vi besluttede sidste år, at generalforsamlingen skal ligge på onsdage, men det var desværre ikke muligt i år, hvis den også skulle være afholdt i april – som skrevet i vedtægterne. Det bliver den forhåbentlig fremover.

I det forgangne år har vi indviet Solnedgangspladsen, som er blevet meget smuk, og bedst af alt bliver den brugt flittigt.

Skt. Hans var en noget blæsende affære, men den blev gennemført.

 

3.    Kassereren forelægger regnskabet

Regnskabet blev fremlagt af formand, Lotte, og det gav ikke anledning til yderligere spørgsmål. Der er et overskud på godt 35.000 kr.

Lars Ole fremlagde det endelige regnskab for Solnedgangspladsen med et overskud på ca. 3000,- kr.

Der er dog kommet en regning fra en entreprenør, som kommer ind i næste års regnskab.

 

4.    Valg af bestyrelsesmedlemmer.

·          På valg er: Lotte Gorm Rasmussen, Birthe Pedersen og Lars Ole Wiese

·          Lotte og Birthe ønsker ikke genvalg

Lars Ole ønsker heller ikke at fortsætte – han ønskede allerede at udtræde for 3 år siden.

Forslag: Birgit Nilsson, Bodil Sørensen, Søren Bangsø

Søren er ikke til stede og kan ikke vælges i sit fravær. Derfor fortsætter Lotte i bestyrelsen, men hvis Søren accepterer valget, overtager han posten, og Lotte træder ud.

Birgit og Bodil accepterer valget.

 

5.       Valg af suppleanter (Norma Mikkelsen, Mona Bangsø)

Begge genvalgt

Valg af festudvalg (Birgit Nilsson, Mette Andersen, Vita Thomsen)

Alle 3 genvalgt

 

6.       Valg til Landsbyforum (Rune Kristensen)

Genvalgt – idet vi ikke havde hørt andet.

 

7.    Festudvalget orienterer om ”årets gang”

Sjov Skt. Hans med storm, TV2-nord, trafikprop og politiopbud J

Høstfest i 2008 med mange ”andre” deltagere. Næste høstfest d. 11.09.09, hvor vi selv medbringer maden i stedet for at købe den udefra.

Julebanko flyttes til sidste onsdag i november (25.11.09) Sidste år faldt det sammen en skolefest og grønkålsfest i Løkken.

Tak til Jytte for at have lavet orden i vores sangmappe med indeks.

                     

8.    Solnedgangspladsen

·          Status/afslutning

·          Andre tiltag

Pladsen ser generelt meget pæn ud J

Der skal laves en foranstaltning, så ikke biler kører til affaldsboblen. Helst store sten der forhindrer bilkørsel. Gerne sten i begge ender af stien. Rune og Henning sørger for forhindring i form af sten – inden sæsonen starter.

Kurt aftaler med NCC mht. asfalt foran trappen.

Soluret: Pladsudvalget har diskuteret, om soluret skal flyttes ned foran pladsen. Der er i udvalget flertal for at flytte soluret ned.

Hvis generalforsamlingen skal blandes ind i beslutninger omkring soluret, skal det være et punkt på dagsordenen – ellers er det udelukkende udvalget, der bestemmer.

Pladsudvalget er valgt på generalforsamlingen og fik fuld beføjelse til at bestemme over udsmykningen på pladsen.

Konklusion: Vi har fået en fantastisk plads, og derfor skal vi ikke fortabe os i uoverensstemmelser i ”småtingsafdelingen”.

Udvalget (gælder alle udvalg) bestemmer – for udvalget er valgt på en generalforsamling!!

Hvis udvalget vil høre generalforsamlingens mening, er der i fremtiden altid et punkt på dagsordenen, der hedder ”udvalg” – områder til beslutning skal være bestyrelsen i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen.

Solnedgangspladsen bliver et punkt på næste generalforsamling (og dermed beslutningsmyndigt punkt)

 

9.    Stiudvalget orienterer

Der er igen etableret sti ml. Skovstien og Skovbovej.

Rune K har lovet at sætte en låge i fårehegnet ud for Runddelen, så man kan benytte stien ud til skrænten.

Der er en meget dyb grøft på Kronholmsstien, der ikke kan krydses på cykel. Hvad gør vi?? (Ingen beslutning taget, idet det vil blive for stor en mundfuld for stiudvalget)

 

10. Trafikudvalget orienterer (Henning Kristensen, Rune Nilsson)

Ingenting

 

11. Evt.

·          Der er et værre svineri af byggerod på østsiden af Helledievej ved de nye udstykninger. Bør vi (bestyrelsen) henvende sig til bygherrerne og bede dem rydde op?

·          Ønske om at få udvidet Kystvejen eller etableret en cykelsti langs Kystvejen. Det er Vestkystruten (Nr. 1), men den er farlig at cykle på.

·          Affaldsindsamling mandag d. 4. maj kl. 18.30 ved KK. Medbring selv sække.

·          Lokal ”cykelklub” tirsdage – afgang fra KK kl. 18.30. Ingen tilmelding, bare møde op.

·          Lokalhistorisk arkiv holder udstilling hos Raunsmed lørdag d. 24. oktober.

·          Små skilte i maden her til generalforsamlingen, så  vi kan ”planlægge” vores menuJ

·          Forslag om ”ta’ selv bord” til høstfesten – overvejende positiv stemning – festudvalget bestemmer!!

·          Mailadresser indsamlet – hvis ikke man modtager referatet fra generalforsamlingen, kan man henvende sig til lotte@lottegorm.dk

·          Kirkesognet bliver lagt sammen med Vrensted. De tre menighedsråd slås sammen, men Vrensted beholder sit. Mere info på Vittrup Efterskole d. 18. maj. Hold øje i lokalavisen.

·          Sogneudflugt d. 10. juni – besøg på en gård med efterfølgende eftermiddagskaffe på Hedelund (se i dagspressen)

·          Koncert i Lyngby kirke d. 18. juni kl. 20.00: Alberte Vinding og Benjamin Koppel. Køb billetter i god tid.

 

Helmer takkede for nogenlunde god ro og orden.

 

 

 

 

For referatet

Lotte Gorm Rasmussen

 

Referat 2008

Bredbånd Nord (Lone Krogh Andersen):

Udbydere: ESV, ENV (i vores område) & Nyfors. Internet, telefoni og tv via fibernet.

Tv: 2 pakker med hhv. 17 og 42 kanaler.

Selve Nr. Lyngby er ikke på trapperne endnu – man starter med nyudstykningerne = det nordlige sommerhusområde, så tidshorisonten for de fastboende er et stykke ude i fremtiden!!

Stabil hastighed, ingen påvirkning af samtidige brugere, ingen teoretisk grænse for hastighed (i øjeblikket max. 30MBit/30MBit), lige hurtig up- og download.

Kræver fiberboks (tv-stik) og router (2 telefonstik og 4 pc-stik) Kampagnetilbud: 1999,- kr. (Ellers koster det 2999,- kr.) Internetforbindelse (2MBit/2Mbit) og Basis-tv pakke (17 kanaler): 378,- kr./md. Internetforbindelse og Plus-tv pakke (42 kanaler): 568,- kr./md. Kan også tilkøbe Viasat’s 3 pakker – samme pris som med parabol.

Telefoni: 99,- kr./md.

Internetforbindelse (upload/download i MBit): 5/5 = 299,-kr./md., 10/10 = 399,- kr./md., 20/20 = 499,-kr./md., 30/30 = 599,- kr./md.

30 % skal acceptere, før de begynder at grave.

Mulighed for videoovervågning. 

 

Lokalhistorisk Arkiv (Jonna Christensen og Jørgen Christiansen):

Dækker Jelstrup, Lyngby og Rubjerg sogne.

For nylig stiftet ved en generalforsamling – 7 i bestyrelsen.

Arkivet har til huse på Hundelev Skole. Åbningstiderne ligger på vores hjemmeside.

Har siden oktober haft travlt med at arkivere.

Kontaktperson for Lyngby er Bodil Sørensen.

Medlemmerne af Lyngby Borgerforening er automatisk medlemmer af arkivet.

Støtteforening = 75,- kr. pr. husstand – gerne mereJ

Lyngbyfilmen ”Korset ved havet” på DVD. Forespørgsel fra Henning, om ikke den kan mangfoldiggøres og sælges!!

Vi arrangerer en hverdagsaften i juni, hvor vi kan se filmen, og arkivet laver en lille udstilling i lejrskolen. Derefter går vi en tur i området med ”guide”, Verner Jensen, og slutter af med kaffe på Solnedgangspladsen. Nærmere dato følger.

 

Ad 1) Valg af dirigent

Søren Bangsø

 

Ad 2) Formændene aflægger beretning

Det altoverskyggende projekt er Solnedgangspladsen, og her har Lars Ole trukket det helt store læsJ

Tak til festudvalget for endnu et godt arrangement.

Nye vejnavne: Norma og Ole bor nu på Sandkæret 19, og der er kommet en del ”hvalnavne” ind fra Lyngbyvej, og Helledievej har udvidet nummerrækken.

Vi har været en del i medierne på det sidste: Vita og Johns fine have, Hammerslag, bunkeren er blevet skyllet ned (for 80,- kr. vandværksvand!), 123-hjemmeside og ”uro i kirken”.

Henning K. har taget kontakt til SIC angående knækkede trykudligningsrør på stranden. 

 

Affaldsindsamlingen er flyttet til mandag d. 14. april kl. 18 ved KK.

 

Ad 3) Kassereren forelægger regnskabet

Vedlægges

Der er ikke opkrævet kontingent for 2007. Hvis vi i stedet betaler 200,- kr. for 2008, så kan vi evt. øremærke dem til et eller andet til Solnedgangspladsen.

Norma: Det er principielt ikke i orden ikke at betale kontingent et år, når det er vedtaget på generalforsamlingen.

Jens Jakob: Det skyldtes i bund og grund pc-nedbrud.

 

Ad 4) Valg af bestyrelsesmedlemmer.

 • På valg er: Per Raunsmed & Jens Jakob Sejersen (ønsker ikke genvalg)

Per Raunsmed er genvalgt, og John Thomsen blev valgt.

 

Ad 5) Valg af suppleanter (Norma Mikkelsen, Mona Bangsø), festudvalg (Birgit Nilsson, Mette Andersen, Vita Thomsen) og revisor (John Thomsen)

Norma Mikkelsen og Mona Bangsø er genvalgt.

Festudvalget er intakt.

2 revisorer: Mona Bangsø og Rune Kristensen

 

Ad 6) Valg til Landsbyråd (Lars Ole Wiese – ønsker ikke genvalg)

Rune Kristensen er valgt – og er lovet støtte af ”den rutinerede rotte”.

 

Ad 7) Festudvalget orienterer om ”årets gang”

Sankt Hans – fin tilslutning, dog lidt senere end ventet. Ønske om en gasgrill – og Kurt har lovet at stille sin til rådighed.

Høstfesten – mad fra Løkkens Vejkro = god mad.

Julearrangement - uden tilmeldinger og det er vist modellen fremover. God tilslutning.

Nye datoer for arrangementer: Se på hjemmesiden under ”festudvalget”

 

Ad 8) Solnedgangspladsen

Nu kan vi se resultatet, der næsten er færdigt. Afslutningsrapport og endeligt revideret regnskab er indsendt, og alt er godkendt.

Gedigne materialer og det er væsentligt, at det er et kønt syn for eftertiden, for det skal kunne tåle at blive kigget på i mange år – også ros fra bidragsydere!

Vedligeholdelsesplan – kommunen har mange undskyldninger for ikke at fortsætte. Hjørring Kommune har dog i dag givet tilsagn om, at de renholder Solnedgangspladsen samt toilettet. Det er jo dejligt!

3 bænke kommer op i løbet af ”ikke så lang tid”: Dobbeltbænk hvor man kan sidde ”ryg mod ryg” og ca. 2 m. lang. Det er 2 rå granitsokler med mahogni-sæde. Det er dyrt, men det skal jo passe til restenJ

Henning efterlyser et kompas!

Klaus Unger har sat en statue, til låns, men han vil lave et solur (måske med kompas?), som vi måske, efterfølgende, skal købe!?

Rune K. har snakket med Anders Friis, Lønstrup, om ikke han kan udstille noget på pladsen. Chili Turéll er også ”pudset på ” at finde evt. kunstnere til at udstille på pladsen.

Rune N.: Hvad er kunst?? Skal der nedsættes et kunstudvalg?? Det er ikke udstilling for folks ”gamle havetraktorer”!

Kurt: Pladsen er lavet i sin enkelthed – uden tingeltangel – så der skal ikke stå alt muligt! Kun helt enkelte ting.

Vita: Vi skal være stolte af pladsen, og den behøver ikke nødvendigvis udsmykning.

 

Vi er fuldt finansieret!! Tilskud i alt: 749.109,64 kr.

Vi fik bl.a. 23.000,- kr. fra den gamle kommune (godt og vel).

Der har været et kæmpe stykke arbejde bag med ansøgninger til firmaer og fonde. Idégrundlaget og baggrunden for initiativet er beskrevet meget nøje. Vi har fået ros for vores valg af materialer og vedholdenhed.

 

Indvielse af Solnedgangspladsen lørdag d. 24. maj 2008. Håndværkere, bidragsydere, lokale og pressen inviteres.  2 kommunale: A. Poulsen og Kim Bach inviteres, for uden deres hjælp var pladsen aldrig blevet til noget.

Underholdning: Brønderslev Brassband (Søren Bangsø med bandJ) vil vi gerne have til at underholde, så prisen undersøges.

”Den hemmelige fond” med 184.500,- kr. lægger stor vægt på pressen tilstedeværelse, og det er helt på sin plads med det beløb.

 

KK (Rune K er talerør) efterlyser skilte til affaldsstativer, idet sommerhusejere nu læsser affald af i hans container!! Ønskes flere skilte til kommunens affaldsplads på Trekanten. Den er svær at få øje på.

Tydeligere skilt til toilet, da folk nu også spørger om at låne hans toilet.

Det store skilt til plakater må gerne flyttes over til ham – det er ikke så pænt op ad muren.

 

Lars Ole foreslår, at vi skilter med ”kameraovervågning”!?

 

Er der gode idéer til indvielsen?? Festudvalget skal have meget hjælp den dag!!

Hjælpere til festudvalget: Joan Wiese, Norma Mikkelsen, Birthe Pedersen og Lotte Rasmussen.

Peter: Skal det ikke gøres med manér? Kokke der skærer for etc.

John: Hvad er budgettet?? Stående taffel??

Norma: Lidt let og et glas vin?

Joan: Sandwich og ???

John: Kan vi evt. få lov til at bruge hotellets lokaler til indvielsen?

Peter: Matrikel 51 på hotellet er opkøbt af ejerne, så det er ikke sandsynligt!

Vi har snakket om at sætte vores telte op, men Rune K. har tilbudt, at vi kan benytte os af deres store lade – MANGE TAK!

FESTUDVALGET BESTEMMER OG STYRER SLAGETS GANG!!

 

Vi skal have et udvalg, der varetager den æstetiske del af pladsen.

Solnedgangspladsudvalg: Anders Vange, Joan Wiese og Henning Kristensen.

 

Kurt: Vi skal lige have en arbejdsdag, hvor vi skal have lavet det sidste finish.

Fredag d. 25. april kl. 16.00.

 Hvis vi ikke bliver færdige, kan enkelte ”ikke-arbejdsramte” evt. færdiggøre det.

 

Ad 9) Stiudvalget orienterer (Ole Toft)

Rune og Anders får 500,- for leje af Trekanten og ca. det samme bruges på græsslåning.

Der er lavet plads til at gå langs vejen langs Lyngbyvej, og rabatter slås jævnligt.

Der kæmpes med kommunen mht. stier. (og enkelte private)

Der er igen problemer omkring Hellediestien – fra Helledievej til Rubjerg Præstegård – der er pløjet op.

 

Ad 10) Trafikudvalget orienterer (Henning Kristensen, Rune Nilsson)

Trafiktælling på Lyngbyvej igen. Ønske om tælling på de lange lige strækninger – både antal og hastighed.

Det store problem i øjeblikket er den tunge arbejdstrafik, der kører asfalten op.

Helledievej: ca. ud for nr. nr. 9.

Lyngbyvej: ca. ud for nr. 192.

Kystvejen: ca. ud for ”Batikstuen”.

Hvornår skal målingen foretages? I højsæsonen, hvor der er mange folk på vejen, så kører man måske mere efter forholdene, altså ikke så hurtigt. Det går stærkere i vinterhalvåret - men der er flere i tællingen om sommeren.

Vores mål er chikaner af en eller anden art – gerne a la Harald Fischersvej, Løkken og Svanelundsvej Hjørring.

Henning har kontaktet SIC, Skagen, angående knækkede rør på stranden. Poul Jørgensen har selv fjernet 9 af rørene, men Henning tilbyder at fjerne de sidste. Der er intet bevis for, at rørene virker.

 

Ad 11) Evt.

Fortsat generalforsamling om onsdagen!

Rune K.: Nedkørslen: det, der bliver lavet fra kommunens side, er ikke holdbart!! Måske kan det være et nyt projekt: en stabil løsning i beton og en ordentlig afslutning?

Henning: Beton kan ikke holde; det bliver undermineret af vandet.

Lars Ole: Nye Leader+ midler, ca. 15 mio. kr.

Peter: Hidtil har det været lappeløsninger – Løkken Mole har ligget der i mange år.

Henning: Løkken Mole er livsfarlig.

Birthe: Det er godt, hvis der kan blive lavet et holdbart projekt, men det er ikke i Borgerforeningens regi. Hellere en legeplads, som var den egentlige plan i området.

Tove: Vores eneste tilgang til stranden er nedkørslen, og det vil være med til at højne vores område – både udseende og brugbarhed.

Lars Ole: Lad os bombardere kommunen og insistere på at få det gjort bedre.

Ole: Der skal asfalt på begge sider.

Henning K.: Vi skal ikke risikere, at de laver kystsikring, for så forsvinder stranden helt. Kommunen gør et rimeligt arbejde, som de gør det nu.

Henning (Granvej): Naturlegeplads i stil med Nøddebo.

 

Søren takkede for nogenlunde god ro og orden – godt han havde dirigentklokken i årJ

For referatet
Lotte Gorm Rasmussen

Referat 2007

Ad:

1.    Valg af dirigent

Søren Bangsø

 

2.    Formændene aflægger beretning:

Birthe Pedersen:

- Våren er kommet og derefter, heldigvis, sommeren, hvilket bl.a. også kan ses på de lokale trækfugle, købmanden og Svend i pubben, der er ankommet.

- Anja har åbnet butik, Kajoli, Lyngbyvej 102 med remedier til håndarbejde; og hun afholder også kurser. Glaspusterne har også stor aktivitet med mange nye dessiner.

- Sommerhuse skyder op og grunde bliver solgt i området. De nye huse ved siden af Randers-husene er snart færdige.

- Affaldspladsen er flyttet til Trekanten, og molokken på Solnedgangspladsen er placeret forkert, men den flytter vi, når det er tid til at komme i gang med Solnedgangspladsen. (Herom senere)

- Vi har haft besøg af en filmproducer, Helle Vindeløv, der er i gang med de indledende faser omkring at lave en film: ”Hvor vejen ender”. Hun har haft en aften sammen med lokalkyndige, for at samle idéer. Hun arbejder videre med idéen og søger nu midler til at realisere denne – vi hører nærmere.

- Den 15. marts søgte vi teknisk forvaltning i Ny Hjørring om belysning hele natten samt affaldsstativer ved oversigtskortene. De har modtaget ansøgningen, men vi har ikke hørt noget d.d.

- Ved sidste generalforsamling valgte vi, at vi ikke vil annoncere i lokalavisen (for at spare pengeJ). Sådan bliver det fremover.

- Til Skt. Hans vil Løkken Murerforretning sponsorere annoncen – tak Kurt!

- Indsamling af affald søndag d. 15.april kl. 10.30 ved KK købmanden. Vel mødt!!

 

3.    Kassereren aflægger regnskab

Se bilag 1.

Regnskabet er flot - og godkendt! Vores kasserer har faktisk ikke udbetalt penge fra kontoen i hans ”regeringsperiode” – og det er meget betryggendeJ

 

4.    Valg af bestyrelsesmedlemmer.

·        På valg er: Lotte Gorm Rasmussen, Birthe Pedersen & Lars Ole Wiese (Landsbyrådet)

Birthe, Lotte og Lars Ole blev alle genvalgt.

 

5.    Valg af suppleanter (Norma Mikkelsen, Peter Monrad) og festudvalg (Tove Sejersen, Mette Andersen, Vita Thomsen)

1. suppleant: Norma Mikkelsen og 2. suppleant: Mona Bangsø.

Festudvalget: Vita og Mette genvælges og Birgit træder ind i stedet for Tove, der ønsker en pause.

 

6.    Festudvalget orienterer om ”årets gang”

- Festudvalget ønsker foretræde for bestyrelsen til et koordinerende møde en gang om året.

- Det største arrangement i løbet af året er Skt. Hans, hvor et par hjælpende hænder er nødvendige.

- Lidt skuffelse over fremmødet til julearrangementet, hvilket afstedkom en afstemning: skal det afholdes i november eller december. Festudvalget bestemmer!!

- Bestyrelsen bestemmer datoen for generalforsamlingen og videregiver den hurtigst muligt til festudvalget. Forslag: onsdag d. 2. april 2008??

- Til december melder festudvalget ud ang. datoer til arrangementer i kommende år.

- John: Skal vi gøre et forsøg på at lave arrangementer, der skal ”tiltrække” børnefamilierne? Nok ikke fastelavn, da det er én bestemt dag med mange arrangementer. Vita: Måske lave julearrangementet mere ”børnevenligt”?? Birgit: Hellere et sommerarrangement, hvor vi laver nogle udendørs aktiviteter, orienteringsløb etc. God idé.

 

7.    ”Livskvalitet og livsrum i Nr. Lyngby”

·        Hvordan går det med ”Solnedgangspladsen” etc.

Lars Ole:

Lykkedes at få et forlig med formand for teknisk udvalg. Vi skal have et udvalg, der skal søge flere midler fra fonde, banker etc.

Vi har fået byggetilladelse (faktisk 2) med den betingelse, at en stor kran skulle kunne køre på pladsen til pumpestationenL Dette blev et punkt på dagsordenen i Landsbyrådet, hvor Lars Ole blev beskyldt for at angribe embedsværket – det var det ikke, men derimod ledelsen!! Medhold fra Flemming Trinskær. Dialog med Kim Bach, som mødte op på pladsen og sagde, at det skal ende med et forlig. Det er jo også underligt, at vi har fået byggetilladelser uden pumpestation, og så de ikke vil flytte den!!

Det skal ikke i pressen!!

Kan vi selv bidrage med at skaffe 25.000 kr. til flytning af pumpestation?? Ja, det kan evt. findes i det nuværende budget, idet kommunen har finansieret affaldspladsen og molokken! Det er nu vedtaget, at ”kloakværket” vil flytte pumpestationen til den anden side af Lyngbyvej i et lille hus, og det sker, når vi skal i gang med vores projekt. Alt heromkring er på plads mht. jord og naturfredningen etc.

Summa summarum: Når teknisk forvaltning giver os datoen for flytning af pumpestationen, så skydes projektet i gang for alvor. Det forventes at ske i starten af sommeren (maj/juni). Lars Ole rykker for endelig dato.

Vi skal have lavet et udvalg, der skal ”trække i trådene” til evt. økonomiske bidrag; fx gode kunder i bankerne. (Lars Ole laver et udkast.)

Finansieringsudvalg: Per Raunsmed, Kurt Pedersen, Lars Ole Wiese, Ole Toft og Henning Kristensen.

Byggeudvalget: Kurt Pedersen, Jørgen Sørensen og Søren Bangsø.

Grundejerforeningen (v. Ole Toft) har snakket om at bidrage med et beløb ml. 30-50.000 kr.

Landsbyrådet: Ny struktur: Nr. Lyngby foreslås slået sammen med Vittrup, Hundelev, Rubjerg-Gølstrup. Det ønsker landsbyerne ikke!!

Den nye kommune vil ikke kendes ved os mere!!

Lars Ole ønsker at blive afløst, men det er måske for svært at tage over, idet der er temmelig meget at skulle sætte sig ind i, hvis man skal gøre et ordentligt stykke arbejde. Der er indkaldt til møde i Landsbyforum d. 30. april, stiftende generalforsamling, hvor der skal fordeles temmelig mange midler – landbruget har allerede sat sig på mange af dem.

Skal vi melde os ud af Landsbyforum???

Er det så grelt, at det skal i pressen?? – nej, det er for tidligt!!

Til dagsordenen næste år skal tilføjes: Valg til Landsbyrådet.

Lars Ole fortsætter ét år mere, men skal have en ”lærling” med til oplæring i den demokratiske procedure. Lars Ole spørger Rune Kristensen, glaspusteren, om han vil ”i lære”. Han har tidligere vist interesse for arbejdet. Hvis han, efter kraftigt pres, siger nej, er Norma i reserve.

 

8.    Stiudvalget orienterer

Ole Toft:

- Pjece omkring Nordsøstien er ikke kommet endnu. Lovet en trappe vest om glaspusterne, men den er ikke kommet endnu. Skulle være på trapperne!!

- Har ryddet stier ”nordenud” til klitten – flot stykke arbejde.

- Største problem var enkelte sommerhusejere langs strandstien v. Møllehusvej, der ikke ønsker andre - overhovedet – på ”deres” sti. De rykkede sti-skiltet op ad flere gange, men nu er det støbt ned. ”Det er da utroligt, at enkelte sommerhusejere har den egoistiske holdning, at andre ikke må benytte lokale stier!!”

- Ønsker ny sti langs de nye grunde langs Randers-husene til Helledievej.

- Stor ros til rydningen af stierneJ

- Oversigt over stierne hænges op i den nye kasse ved købmanden.

- Stier kan ses på: www.skovognatur.dk og www.hjoerring.dk

(GIS – geografisk informationssystem)   http://www.hjoerringkom.dk/sw58506.asp

 

9.    Evt.

- Drænrørene på stranden er knækket, stikker op af sandet og er meget skarpe. 31 rør nordpå og ca. 17 af dem er knækket. Henning har kontaktet Poul Jacobsen, Skagens Innovationscenter, for at få dem fjernet. Vi opfordrer Henning til at tage kontakt igen, på Borgerforeningens vegne.

- Søren Bangsø har lavet et brevpapir samt kuvert, der bliver sendt ud sammen med referatet og lagt på hjemmesiden, så det kan bruges i rette sammenhæng. Tak Søren.

- Bump på Toftevej, der er lavet ”uautoriseret”. Det er selvtægt, da det er en offentlig vej. Borgerforeningen har den indstilling, at man skal følge spillereglerne. Forslag: Bestyrelsen henvender sig til de, der har etableret bumpet, grundejerforeningen, for at se en tilladelse, og så tager vi den derfra.

- Trafikudvalget, Henning, tager kontakt til Ny Hjørrings tekniske forvaltning for at forhøre sig, hvor sagen omkring chikaner i Nr. Lyngby ligger. Det skal tages op som en helhed for hele området – især med alle de nye udstykninger, der belaster området yderligere. Trafikudvalget består nu af Henning og Rune Nilsson.

 

Søren takkede for nogenlunde god ro og orden – han gjorde det også fremragende…men det skyldtes nok tilstedeværelsen af dirigentklokkenJ

 

For referatet
Lotte Gorm Rasmussen

Referat 2006

 

Dagsorden:

1.    Valg af dirigent

2.    Formændene aflægger beretning

3.    Kassereren forelægger regnskabet

4.    Valg af bestyrelsesmedlemmer.

·        På valg er: Jens Jacob Sejersen, Per Raunsmed

5.    Valg af suppleanter (Norma Mikkelsen, Peter Monrad) og festudvalg (Tove Sejersen, Mette Andersen, Vita Thomsen)

6.    Festudvalget orienterer om ”årets gang”

7.    ”Livskvalitet og livsrum i Nr. Lyngby

·        ”Hvordan går det med ”Solnedgangspladsen” etc.

8.    Information om projekt ”Den endeløse sti” og amtets stiplan ”Nordsøruten”, evt. nedsættelse af udvalg

9.    Trafikudvalget

10.      Evt.

 

 

 

Ad 1)

Søren Bangsø valgt.

 

Ad 2)

Kort opsamling omkring årets gang i Lyngby v. formand, Lotte Gorm Rasmussen:

I Borgerforeningens bestyrelse er det ikke kun én mand, der har arbejdsbyrden, så der er ikke nogen egentlig beretning, da mange af foreningens gøremål uddelegeres, og dem, som har interessen, deltager. Derfor er et delt ud på de øvrige punkter.

Der sker en del i vores område i øjeblikket, idet nogle af udstykningerne er ved at være færdiggjorte. På Krestens stykke, Helledievej, er datoen for at afgive bud overskredet. Hos Michael og Anette er der tilknyttet arkitekt - Rune og Søren kunne oplyse, at der var udskrevet en konkurrence, og tegningerne skulle være på trapperne. Det kan kun gøre helheden i området bedre og måske mere spændende. Vi venter spændt.

Solnedgangspladsen er stødt på nogle bureaukratiske problemer – mere om det under punkt 7.

Der er faldet afgørelse i sagen om opsætning af chikaner på Lyngbyvej, og hele svaret med målinger/statistikker kan læses på hjemmesiden.

Bestyrelsen har besluttet, at vi ikke vil bruge penge på annonce til generalforsamlingen (ca. 400,- kr.), idet indkaldelsen også husstandsomdeles, og der står ikke noget i vedtægterne om, at der skal annonceres i dagspressen. Kassereren spørger Sparekassen om evt. sponsorat.

Tak til Helmer, som har sponsoreret service og glas, så vi nu kan dække et pænt bord.

 

Ad 3)

Kassereren fremlagde regnskabet, og det blev godkendt.

Kommentarer:

Tilskuddet fra Landsbyrådet på 206.000 (indsat pr. 23.08.06) skal tilbagebetales, i fald vi ikke får projekt Solnedgangsplads i gang.

Det er ikke mange renter – bestyrelsen vil forhøre sig mht. renter.

Der kommer yderligere 206.000 fra EU

Arkitekthonorar 25.000 til Jørgen Ussing (betalt sidst i januar) – kan ikke modregnes, og det er ude af verden.

 

Ad 4)

Jens Jakob Sejersen og Per Raunsmed er genvalgt.

 

Ad 5)

Tove Sejersen, Mette Andersen og Vita Thomsen er alle genvalgt.

 

Ad 6)

4 faste aktiviteter og der er nu tilføjet en sangaften i begyndelsen af februar.

Er der forslag til ændringer?

Sankt Hans: Dejligt, at der ikke er en taler. I fællesskabets ånd hvor vi, som lokalsamfund, kan være sammen. Egne traditioner, der er for os – og ikke for turisterne.(Norma)

Grillen skal tændes lidt før. (Henning)

Hvorfor er der ingen underholdning?? (KK)

Konstant ølsalg uanset arrangementer (Helmer)

Arrangere grill og bål på stranden og alliere os med Svend og evt. musik på Fishermans bagefter. (Norma)

Vi skal ikke ”please” turisterne, men de må gerne deltage (Lars Ole)

Konklusion: Arrangementet er på stranden er fra 18.30-21, som det plejer i Borgerforeningens regi; så vil Svend gerne tage over med musik kl. 21.30

Vi skal skrive Svends arrangement på vores plakat til Sankt Hans.

Alle der gerne vil deltage med en kærlig hånd er velkomne, for Tove og Vita kan desværre ikke deltage i år.

Høstfest: Mad fra Løkkens Vejkro, og det er god mad

Næste høstfest: Fredag d. 08.09.06

Skal maden evt. komme fra Morten, Smedjen v. Børglum Kloster? 100,- kr. er nok lige i det billigste. Der er tilsagn om at betale lidt mere for at slippe for at lave mad selv.

Julearrangement ok.

Tur i Kajholm Plantage med Peter Have som rundviser. Hellere i begyndelsen af august, da det blev lidt koldt at drikke kaffe. Offentliggøres i kassen ved KK.

Arrangementer Løkken Turistforening: Første og sidste torsdag i juli og sidste torsdag i august fra 17-19 er der tur i området, og det skal koste 25,- kr. pr. prs. (Rundviser er Ole Toft)

Sangaften hos Vita og John var en succes, men der var ikke ret mange. Måske indbydelse for tidligt ude?? Klapsalver, da alle synes det er en god idé, og vi alle er inviteret igen i 2007.

Diskuteret om der skal arrangeres kaffe efter kirke (kirkekaffe), men skal det blandes sammen med foreningen? Det er frit at vurdere, om man vil blande det. Nogle vil deltage – og nogle vil gerne holde ”foreningerne” adskilt.

Glade for at have fået en del porcelæn og glas af Helmer; købt bestik og råhvide & bordeaux duge.

Leje af service, glas, duge og pavilloner gennem Borgerforeningen til yderst rimelige priser, men der skal først tælles op, og derefter hænges et opslag op i kassen.

 

Ad 7)

For få år siden var det bare en form-sag – men det blev en langstrakt affære.

Vi fik vedtaget lokalplan, men det var ikke bare lige til at gå i gang. Man havde ikke taget højde for, at affaldspladsen skulle flyttes til trekanten, og at det krævede ændringer i lokalplanen. Nu er det endelig blevet en realitet via Nørresundby Boligforenings lokalplan.

Der er nu søgt dispensation for klitfredning hos Skov- og Naturstyrelsen i Skagen.

Stort set alle de folk, der havde med Solnedgangspladsen at gøre er nu væk fra kommunen pga. kommunesammenlægning. Skal henvende sig både i Hirtshals og Hjørring.

Vi vil gerne lave det så flot som muligt, men ”kloakfolket” havde planlagt, at der ikke skal laves om på kloakforholdene, så nu kan det ende med, at vi skal have store kloakdæksler midt på pladsen. LOW vil tage fat i Flemming Trinskær for ikke at skulle have et uskønt dæksel midt på vores smukke, æstetiske plads. Han vil gerne lige stikke en finger i jorden for at se, hvilke muligheder vi har.

Kloakdækslet ”bremser” projektet, da det ikke er hensigtsmæssigt at bryde pladsen. Måske kan der støbes belægningssten på dækslet, så det er skjult – kan ikke lade sig gøre (kommunen).

Det kan evt. være værd at vente på, at der kommer kompetente folk i kommunen, men vi må se tiden an.

Kloakproblemet bliver en del af den byggetilladelse, der vil blive udstedt.

Vi kontakter Teknisk Forvaltning, Kim Bach, så vi kan komme videre. (Overvejer at gå direkte til formand for teknisk uvalg i Hjørring, da han skal tage sig af det fremover.)

Det er at foretrække, at dæksel/pumpestation ligger uden for området, men ingen byggetilladelse uden et resultat på dækselproblemet…..

 

Ad 8)

Birthe, Norma og Lotte deltog i et møde omkring ”Den endeløse sti” d. 30.1.2006 i Vrensted. Mange landsbyer har allerede nedsat stigrupper, hvor de ønsker at bevare/genåbne gamle stier.

Amtet har projekt ”Nordsøstien”, som også står for evt. opkøb af jord (ekspropriation).

Lyngby Borgerforening nedsatte et stiudvalg: Ole Toft, Jørgen Sørensen og Rune Kristensen, som skal arbejde videre med at kortlægge trampe/cykelsti i projekt ”den endeløse sti” i Landsbyrådets regi. – og i samarbejde med grundejerforeningen.

 

 

 

Ad 9)

Henning har opgivet, da han ikke føler opbakning, og ansøgningen om chikaner blev afvist af kommunen. Vi er enige om, at bestyrelsen har sagsakterne liggende til en evt. helhedsløsning, når området er blevet udbygget.

 

Ad 10)

John: Indsamling af affald skærtorsdag, d. 13.4, kl.10.00 ved købmanden. Alle med interesse møder bare op, og Karl Kristian sætter opslag op. Hvis vi bliver mange, kan nogen gøre rent på stranden.

Tove ringer til kommunen og spørger, om skolerne måske kan rydde op på stranden som i Løkken og Lønstrup.

Måske gør kommunen rent via ”harvesystem”, og en container sættes op ved nedkørslen. Det plejer at ske omkring påske, så vi ser lige tiden an, men det vi fjerner, ser jo ikke grimt ud så længe.

KK: Gadebelysningen bliver slukket om natten ml. kl. 01-05, og der er meget mørkt. Bestyrelsen tager kontakt til kommunen og forhører om belysning hele natten.

Mette: Affaldsstativer ved oversigtskort v. kirken og Kystvejen/Granvej. Bestyrelsen forhører sig endnu en gangpå teknisk forvaltning, idet vi tidligere har fået tilsagn om 2 stativer af Majbrit Jensen – de kom bare aldrig.

Tove: Forslag om brevpapir, kuverter og visitkort – Søren kan komme med et lille udkast, som evt. kan downloades for medlemmer af Borgerforeningen og købes af andre.

 

 

Dirigenten, Søren, takkede for god ro og orden…men kan måske godt have brug for en dirigentklokke næste gangJ

 

NB

Det, der er fremhævet med rødt, er kontakter eller foranstaltninger, der skal føres ud i praksis i nærmeste fremtid.


For referatet

Lotte Gorm Rasmussen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat 2005

Referat fra generalforsamlingen i Lyngby Borgerforening d. 13. april 2005.

21 fremmødte

 

Ad

 1. Valg af dirigent: Søren Bangsø

 

 1. Formændenes beretning v. Lotte Gorm Rasmussen: De mange byggetiltag, som vi læser om i avisen har bestyrelsen ikke kendskab til. Vi er dog enige i, at der sker temmelig meget i vores lille samfund. Bestyrelsen har arbejdet i flere mindre udvalg, som bl.a. har gang i Solnedgangspladsen og hvad dertil hører samt lokalplaner i 3 etaper. Derudover er der to mindre udvalg, der arbejder med det sociale aspekt, festudvalget og trafikudvalget, der har set på trafikken i det forløbne år. Herom senere.

 

 1. Kassereren, Jens Jacob Sejersen, fremlagde årets regnskab og kunne fremvise et overskud på 4651,92 kr. (Se bilag) Dette indeholdt bl.a. et tilskud fra landsbyrådet til vedligeholdelse af Solnedgangspladsen. (Beløbet vil fremover være det dobbelte, men udgifter til græsslåning skal også indeholdes deri.)

Der forelå d.d. ni restancer, hvoraf én blev betalt på generalforsamlingen.

Fremover vil festudvalgets overskud også indgå i det samlede regnskab, da JJS kan se et rimeligt overskud fra årets fire arrangementer. Det er kun Sankt Hans, der er usikker mht. overskud, da det er afhængigt af vejret.

Samtlige husstande får et brev, hvor de bliver opfordret til at skrive e-mail-adresse, så de kan få nye info. pr. mail. Heri vil også foreningens kontonummer stå, så men kan betale via homebanking. Norma uddeler til hest!!

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Lotte Gorm Rasmussen, Birthe Pedersen og Lars Ole Wiese ønskede alle genvalg, bl.a. pga. de igangværende udvalgsarbejder og det fornuftige i, at kendskabet til arbejdet omkring Solnedgangspladsen forblev på ”indviede hænder”. Dog ville ingen stå i vejen, hvis andre ønskede at overtage – det syntes ikke at være tilfældet!

 

 1. Valg af suppleanter: Norma Mikkelsen og Peter Monrad – begge blev genvalgt. Valg af festudvalg: Peter Monrad ønskede ikke at fortsætte. I stedet blev Mette Andersen. Tove Sejersen og Vita Thomsen blev genvalgt.

 

 1. Festudvalget har afholdt fire arrangementer: generalforsamling, Skt. Hans, høstfest og julehygge. Det er fire faste arrangementer, som har stor tilslutning. Udvalget efterlyser idéer til evt. nye arrangementer, hvor lokalhistorisk tur med egnskendt fortæller og fællesspisning blev foreslået. Flere ønskes!! Det er dog en selvfølge, at der holdes indvielse, når Solnedgangspladsen bliver færdig – og sandsynligvis også flere samlinger undervejs.

Festudvalget har – sammen med bestyrelsen – tidligere besluttet, at det ikke er nødvendigt at uddele invitationer til arrangementerne, da vi har kassen ved købmanden; men vi må konstatere, at folk ikke ser i den kasse. Derfor omdeles breve endnu engang – som nævnt under pkt. 3.

Festudvalget ønsker at deltage i et enkelt bestyrelsesmøde om året.

 

 1. Lars Ole Wiese havde fået de ”endelige” tegninger over Solnedgangspladsen fra Jørgen Ussing. Disse blev projiceret op på lærred, så vi kunne få en grundig forklaring på områdets udnyttelse og bygningen, ”Klokketårnet”.

 

Den endelige bevilling af støtte er også givet, hvilket betyder 206.241,- kr. fra Direktoratet for Fødevare-Erhverv, og kommunen supplerer så op med yderligere 206.241,- kr. Det betyder en samlet bevilling på 412.482,- kr. Dette er virkelig fint, og der har været et fantastisk godt samarbejde med bl.a. kommunen undervejs.

De resterende midler (ca. 300.000,- kr.) må findes i diverse fonde (friluftsrådet, tipsmidler, etc.), sponsormidler (banker, sparekasser, Randers Feriefond, Nr.Sundby Boligforening, grundejerforeningen, etc.) og egen arbejdskraft.

 

Tidsplan: Forslaget skal i offentlig høring i 8 uger, hvilket betyder, at vi ikke kan komme i gang før sidst på sommeren. Dog kan vi godt begynde at flytte affaldsboblerne over på Trekanten, hvor der også skal laves afskærmning omkring. (Selv om Trekanten først indgår i tredje fase af lokalplanen!)

 

Lokalplanen:

1.      fase: Solnedgangspladsen og området op til hotellet + Strandfogedgården.

2.      fase: Lyngbyvej, hvor de gamle fiskerhuse skal kunne anvendes til turisterhverv. Det betyder, at hvert enkelt hus kan beskrives med historien bag det (= gode argumenter for at de kan anvendes til andet end sommerhus. Mange af husene blev i begyndelsen af 70’erne ændret fra at have helårsstatus til pludselig at være sommerhuse.)

3.      fase: Trekanten med legeplads og andre aktiviteter.

 

Kurt Pedersen blev udnævnt til håndværkskoordinator på hele projektet.

 

 1. Trafikudvalget v. Henning Kristensen orienterede om året forløb inden for det trafikale område. Der er tydeligvis mere, og hurtigere, trafik på Lyngbyvej, og der har været 2 trafiktællinger i det forløbne år. Problemet bliver sandsynligvis ikke mindre med de projekterede sommerhusgrunde i løbet af de kommende år!!

Henning Kristensen havde korresponderet med kommunen og er af den faste overbevisning, at tiltaget skal ske inden sommerferien, hvilket han ikke har fået lovning på.

(Lars Ole Wiese og Birthe Pedersen har også været til møde med kommunen, og de var af den overbevisning, at kommunen ser meget velvilligt på vores trafikale problem, hvis vi kan komme med en fornuftig og konstruktiv løsning, hvor vi også selv bidrager økonomisk!!)

Alle fremmødte var enige om, at der selvfølgelig skal gøres noget, og gerne i form af chikaner, men der var uenighed om, hvor vidt det er rimeligt, at vi selv skal betale.

Et sæt chikaner koster ml. 7-8000 kr. ex. moms, og Lyngbyvej kan have brug for 3-4 sæt.

Den foreløbige løsning blev, at Henning Kristensen skal forsøge at overbevise Nr.Sundby Boligforening og Grundejerforeningen om nødvendigheden af et bidrag, og så vil/kan Borgerforeningen bidrage med max. 4000,- kr. Herefter kan kommunen kontaktes for det videre forløb.

 

Evt.

Lotte Gorm Rasmussen tager kontakt til Teknisk Forvaltning omkring affaldsstativer ved oversigtsskiltene v. Kirken og v. Granvej. De var bevilliget sidste år men blev aldrig sat op.

I samme forbindelse spørger LGR mht. rengøring af stranden. Der står i øjeblikket en blå container, så hvis ikke kommunen gør det, kan borgerne evt. lave en fælles oprydningsdag. Dette var der dog ikke enighed om.

         For referatet
        Lotte Gorm Rasmussen